Οδηγός Χρήσης Εργαλειοθήκης

Η εργαλειοθήκη βιώσιμης χωροθέτησης συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στοχεύει στην βιώσιμη αξιοποίηση των ΑΠΕ ως εργαλείου για ανάπτυξη και ενεργειακή αυτονομία.

Αναδεικνύει το δυναμικού ΑΠΕ (αιολικό, ηλιακό και ξυλώδους βιομάζας/βιοαερίου) και τις διαθέσιμες περιοχές χωροθέτησης αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων και εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης ενέργειας από ξυλώδη βιομάζα/βιοαέριο στην Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) Ρεθύμνης, λαμβάνοντας υπόψη τη νομοθεσία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης.

Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να αξιολογήσει τις διαθέσιμες περιοχές χωροθέτησης, με βάση τεχνο-οικονομικά και κοινωνικό-περιβαλλοντικά κριτήρια, να υπολογίσει το περιβαλλοντικό όφελος από την αξιοποίηση των ΑΠΕ και να βρει πληροφορίες για το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και χρήσιμες συνδέσεις.

Η εργαλειοθήκη περιλαμβάνει ακόμα την αξιολόγηση βιωσιμότητας συστημάτων μικρής και μεγάλης κλίμακας και απευθύνεται σε στελέχη σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων, στην τοπική /περιφερειακή αυτοδιοίκηση, σε επενδυτές ΑΠΕ και σε ενδιαφερόμενους πολίτες.

Δείτε εδώ τις Οδηγίες χρήσης και πλοήγησης στην εργαλειοθήκη βιώσιμης χωροθέτησης συστημάτων ΑΠΕ.