Όροι Χρήσης

Εισαγωγή

Η διαδικτυακή εργαλειοθήκη βιώσιμης χωροθέτησης συστημάτων ΑΠΕ, έχει ως στόχο την ανάδειξη του δυναμικού ΑΠΕ, ως εργαλείου για την ανάπτυξη και την ενεργειακή ανεξαρτησία. Η εργαλειοθήκη επιτυγχάνει την ανάδειξη του δυναμικού ΑΠΕ (αιολικό, ηλιακό και ξυλώδους βιομάζας/βιοαερίου), καθώς και των διαθέσιμων περιοχών χωροθέτησης αιολικών, φωτοβολταϊκών και εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης ενέργειας από ξυλώδη βιομάζα/βιοαέριο στην ΠΕ Ρεθύμνης, δίνοντας τη δυνατότητα  αξιολόγησης των διαθέσιμων περιοχών χωροθέτησης, με βάση τεχνο-οικονομικά και κοινωνικό-περιβαλλοντικά κριτήρια, υπολογισμού του περιβαλλοντικού κέρδους από την αξιοποίηση των ΑΠΕ και αναζήτησης πληροφοριών για το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και χρήσιμων συνδέσεων.

Δημιουργήθηκε από το Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg MED Cooperation 2014-2020», με τίτλο «COMPOSE: Rural COMmunities engaged with POSitive Energy», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους και στοχεύει στην αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ στο τοπικό ενεργειακό μίγμα, την ανάπτυξη βιώσιμης ενεργειακής εφοδιαστικής αλυσίδας και την ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων.

Αποποίηση ευθύνης

Το Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης (ReSEL-TUC) καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι ορθά και πλήρη. Το περιεχόμενό του (π.χ. χάρτες, ποσοτικά δεδομένα) αποτελεί μία ενδεικτική αποτύπωση των διαθέσιμων περιοχών χωροθέτησης και του βαθμού καταλληλότητάς τους και δεν υποκαθιστά την ειδική τεχνική μελέτη. Έτσι, το ReSEL-TUC δε φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενο λάθος ή παράλειψη στοιχείων, σχετικά με την ακρίβεια των παραπάνω πληροφοριών και στοιχείων, καθώς και για τυχόν ζημιά προερχόμενη άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση των παραπάνω πληροφοριών και στοιχείων. Παράλληλα, το ReSEL-TUC έχει το δικαίωμα αλλαγής ή διόρθωσης του περιεχομένου του παρόντος ιστότοπου, σε οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς καμία πρότερη πληροφόρηση.

Οι διασυνδέσεις με άλλους διαδικτυακούς τόπους παρέχονται μόνο για σκοπούς πληροφόρησης. Το ReSEL-TUC έχει ελέγξει τις ιστοσελίδες στις οποίες οδηγεί κάθε ενεργή διασύνδεση, αλλά δεν ελέγχει ή είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενό τους. Ως εκ τούτου, το ReSEL-TUC δεν φέρει καμία ευθύνη προερχόμενη από την πρόσβαση σε αυτές ή για το περιεχόμενό τους, καθώς και για τυχόν συνέπειες προερχόμενες από την χρήση τους. Με την χρήση των συνδέσεων αυτών αποχωρείτε από την παρούσα ιστοσελίδα.

Τέλος, το ReSEL-TUC δεν λαμβάνει την ευθύνη και δεν είναι υπαίτιο για την περίπτωση μη διαθεσιμότητας της παρούσας ιστοσελίδας, εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων πέρα από τον έλεγχό μας.

Πνευματικά δικαιώματα

Τα πνευματικά δικαιώματα της συλλογής και επεξεργασίας των περιεχομένων στοιχείων, καθώς και κάθε άλλο συναφές πνευματικό δικαίωμα ανήκουν στο ReSEL-TUC. Η αναπαραγωγή, αναμετάδοση, διανομή ή διαβίβαση με οποιοδήποτε μέσο, των στοιχείων και πληροφοριών που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο, απαγορεύεται χωρίς τη συναίνεση του ReSEL-TUC. Η αναπαραγωγή του περιεχομένου (χάρτες και κείμενα) επιτρέπεται για προσωπική ή εκπαιδευτική χρήση, εφόσον δεν αφορά εμπορικούς σκοπούς και δεδομένου ότι γίνεται σαφής αναφορά στην πηγή.