Θεσμικό πλαίσιο για φωτοβολταϊκά συστήματα

Βρείτε την πιο πρόσφατη νομοθεσία για τα φωτοβολταϊκά συστήματα από:
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θεσμικό Πλαίσιο ΑΠΕ
Ενδεικτικές νομοθετικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά συστήματα περιλαμβάνουν:

Αρ. Τίτλος Βασικά σημεία σχετικά με τις ΑΠΕ
Υ.Α. 49828 (ΦΕΚ 2464 Β/2008) "Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και της στρατηγικής  μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού" Θεσμοθέτηση κριτηρίων αποκλεισμού για τη χωροθέτηση μονάδων ΑΠΕ.
 Ν. 3851 (ΦΕΚ 85 Α/2010) " Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής"  Απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης ΑΠΕ και αποσαφήνιση κρίσιμων ρυθμίσεών του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις ΑΠΕ. Εισαγωγή των βάσεων για την ανάπτυξη των μικρών Α/Γ.
 Υ.Α. 9154 (ΦΕΚ 583 Β/2011) "Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια" Τροποποίηση των όρων των Υ.Α. 36720 (ΦΕΚ 376 ΑΑΠ/ 2010) και Υ.Α. 40158 (ΦΕΚ 1556 Β/ 2010) για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός και εκτός σχεδίου περιοχών και σε οικισμούς.
Ν. 4015 (ΦΕΚ 210 Α/2011) "Θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου − Οργάνωση της εποπτείας του Κράτους " Απενεργοποίηση ρύθμισης του Ν. 3851/2010 περί εγκατάστασης Φ/Β σε γη υψηλής παραγωγικότητας.
Ν. 4203 (ΦΕΚ 235 Α/2013) "Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις" Εισαγωγή όρων και προϋποθέσεων για την εγκατάσταση μικρών Α/Γ. Πρώτη νομοθετική ρύθμιση για την αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering).
N. 4254 (ΦΕΚ 85 Α/2014) "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις" Επανακαθορισμός στοιχείων τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας λειτουργούντων σταθμών από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.
Υ.Α. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.24461 (ΦΕΚ 3583 Β/2014) "Εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ από αυτοπαραγωγούς με συμψηφισμό ενέργειας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 14Α του Ν. 3468/2006" Κατάρτιση Ειδικού Προγράμματος εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων από αυτοπαραγωγούς, με τη χρήση ενεργειακού συμψηφισμού.
Ν. 4414 (ΦΕΚ 149 Α/2016) "Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις για το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας και διανομής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις" Επέκταση εφαρμογής αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό και σε άλλες τεχνολογίες ΑΠΕ, όπως π.χ. μικρούς σταθμούς βιομάζας/βιοαερίου, μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς και σταθμούς συμπαραγωγής ηλεκτρισμού-θερμότητας (ΣΗΘΥΑ). Βάσεις για την εφαρμογή του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού.
ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.175067 (ΦΕΚ 1547 Β/2017) "Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρου 14Α του ν.3468/2006, όπως ισχύει" Καθορισμός λεπτομερειών για την εφαρμογή του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού.
Ν. 4513/2018 (ΦΕΚ 9 Α/2018) "Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις" Πρόβλεψη μέτρων στήριξης για την ανάπτυξη σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ, από τοπικές κοινωνίες, ορίζοντας μεταξύ άλλων, τις αγορές στις οποίες μπορούν να δραστηριοποιούνται οι ενεργειακές κοινότητες.