Θεσμικό πλαίσιο για αιολικά συστήματα

Βρείτε την πιο πρόσφατη νομοθεσία για τα αιολικά συστήματα από:
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θεσμικό Πλαίσιο ΑΠΕ
Ενδεικτικές νομοθετικές ρυθμίσεις για τα αιολικά συστήματα περιλαμβάνουν:

Αρ. Τίτλος Βασικά σημεία σχετικά με τις ΑΠΕ
Υ.Α. 49828 (ΦΕΚ 2464 Β/2008) "Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού" Θεσμοθέτηση κριτηρίων αποκλεισμού για τη χωροθέτηση μονάδων ΑΠΕ.
Ν. 3851 (ΦΕΚ 85 Α/2010) "Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής" Απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης ΑΠΕ και αποσαφήνιση κρίσιμων ρυθμίσεών του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις ΑΠΕ. Εισαγωγή των βάσεων για την ανάπτυξη των μικρών Α/Γ.
Ν. 4203 (ΦΕΚ 235 Α/2013) "Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις" Εισαγωγή όρων και προϋποθέσεων για την εγκατάσταση μικρών Α/Γ. Πρώτη νομοθετική ρύθμιση για την αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering).
N. 4254 (ΦΕΚ 85 Α/2014) "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις" Επανακαθορισμός στοιχείων τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας λειτουργούντων σταθμών από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.
Ν. 4414 (ΦΕΚ 149 Α/2016) "Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις για το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας και διανομής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις" Επέκταση εφαρμογής αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό και σε άλλες τεχνολογίες ΑΠΕ, όπως π.χ. μικρούς σταθμούς βιομάζας/βιοαερίου, μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς και σταθμούς συμπαραγωγής ηλεκτρισμού-θερμότητας (ΣΗΘΥΑ). Βάσεις για την εφαρμογή του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού.
Ν. 4513/2018 (ΦΕΚ 9 Α/2018) "Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις" Πρόβλεψη μέτρων στήριξης για την ανάπτυξη σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ, από τοπικές κοινωνίες, ορίζοντας μεταξύ άλλων, τις αγορές στις οποίες μπορούν να δραστηριοποιούνται οι ενεργειακές κοινότητες.